Kontaktujte nás

Registrace ochranných známek v USA

Novinky z eAdvokacie

Základní informace

Ochranné známky v USA 

Pro zájemce o podnikání ve Spojených státech amerických může být velmi důležité předem zajistit, aby při nabízení svých výrobků či služeb na tomto území mohli používat jejich příslušná označení.

 

Jak to funguje?

Práva k ochranné známce je možné v USA získat dvěma základními způsoby. První alternativou je získání práv k ochranné známce prostřednictvím používání určitého označení. Jedná se o tzv. common law rights neboli práva k neregistrované ochranné známce. Druhým způsobem je prokázání záměru používat určité označení, a to společně s podáním přihlášky ochranné známky vztahující se k takovému označení Patentovému a známkovému úřadu Spojených států (USPTO).

Přestože pro vznik práva k ochranné známce v USA nemusí být formální registrace nezbytná, může získání takové registrace přinést vlastníku ochranné známky z právního pohledu nemalé výhody. Registrace u Patentového a známkového úřadu Spojených států totiž vlastníku zajišťuje práva k ochranné známce ve všech 50 federálních státech a taktéž znamená lepší postavení v případě zásahu do práv k ochranné známce. Další nespornou výhodou registrace určitého označení jako ochranné známky je možnost bránit používání shodného označení jinými subjekty (pro stejné výrobky a služby).

 

Jak se postupuje?

Prvním krokem v celém procesu bývá obvykle provedení úvodní rešerše. Tato úvodní rešerše slouží k prvotnímu posouzení toho, zdali je zvolené označení způsobilé k registraci a zdali je možné takovou registraci provést, aniž by došlo k zásahu do práv třetí osoby. V této souvislosti je nutné vzít v úvahu zmiňovanou skutečnost, že ve Spojených státech mohou podléhat ochraně i určitá neregistrovaná označení (neregistrované ochranné známky). Z těchto důvodů tak musí rešerše zahrnovat nejen již podané přihlášky a existující ochranné známky vedené Patentovým a známkovým úřadem Spojených států, ale i další zdroje informací.

V případě, že úvodní rešerše proběhla úspěšně, je dalším krokem podání samotné přihlášky ochranné známky k Patentovému a známkovému úřadu Spojených států. Pro zájemce ze zahraničí připadají v úvahu dva základní možné způsoby zajištění registrace určitého označení, a to buď podání přihlášky „národní“ ochranné známky USA přímo u Patentového a známkového úřadu Spojených států (prostřednictvím amerického advokáta), nebo podání přihlášky tzv. mezinárodní ochranné známky Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), a to s účinky pro území Spojených států.